เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลและบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ [ 17 ม.ค. 2566 ]1
2 ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการิพจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน แลื่นขั้นค่าจ้าง เลื่อนขั้นค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]6
3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]12
4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่างข้อกำหนดว่าด้วยการะบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม [ 28 มิ.ย. 2565 ]24
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]40
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด ปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]38
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลฉวาง ปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]37
8 มอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดเทศบาล ปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]37
9 ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]28
10 ปรมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]26
11 การมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น [ 15 ธ.ค. 2564 ]59
12 การกำหนดวันลา การมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]71
13 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ปี 2565 [ 18 พ.ย. 2564 ]28
14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]29
15 ประมวจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]27
16 ประกาศหลักเกณฑ์คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]31
17 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]33
18 แต่งตั้งผู้ปฏฺบัติราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]30
19 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]27
20 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5