เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566 (รอบที่ 1) [ 26 เม.ย. 2566 ]6
2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลและบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ [ 17 ม.ค. 2566 ]14
3 ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการิพจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน แลื่นขั้นค่าจ้าง เลื่อนขั้นค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]18
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]29
5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่างข้อกำหนดว่าด้วยการะบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม [ 28 มิ.ย. 2565 ]37
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]54
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด ปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]49
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลฉวาง ปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]49
9 มอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดเทศบาล ปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]50
10 ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]39
11 ปรมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]40
12 การมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น [ 15 ธ.ค. 2564 ]83
13 การกำหนดวันลา การมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]94
14 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ปี 2565 [ 18 พ.ย. 2564 ]39
15 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]39
16 ประมวจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]41
17 ประกาศหลักเกณฑ์คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]46
18 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]50
19 แต่งตั้งผู้ปฏฺบัติราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]41
20 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]41
 
หน้า 1|2|3|4|5