เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายอัษฎา  ณ นคร
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + 089-2916127
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th
 
  ชื่อ + นายกันตพัฒน์ ชายเขียวบุญวงค์
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาลตำบลฉวาง
  โทรศัพท์ + 081-9589896
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th
   
  ชื่อ + นางนิตย์ธีรา อุ่ยสวัสดิ์
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาลตำบลฉวาง
  โทรศัพท์ + 092-6354082
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th
 
  ชื่อ + นายสุเมศวร์ เสือทอง
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 075-480279
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th
 
  ชื่อ + นางสุวรรณี เสือทอง
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 089-5930795
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th
 
  ชื่อ + นายอภิสิทธิ์ ฤทธิชัย
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 081-7192865
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th
 
  ชื่อ + นายพงศ์ภีระ ปิ่นทอง
  ตำแหน่ง +
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
  โทรศัพท์ + 062-1964246
  อีเมล์ +  admin@chawangcity.go.th
 
  ชื่อ + นายพงศ์ภีระ ปิ่นทอง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 062-1964246
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th