เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 14 ต.ค. 2564 ]2
2 เชิญพ่อค้าแม่ค้า ตลาดสดเทศบาลตำบลฉวาง เข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุก [ 13 ต.ค. 2564 ]3
3 มาตรการและแนวทางการจัดกิจกรรมงานประเพณสารทเดือนสิบ วัดวังม่วง [ 4 ต.ค. 2564 ]5
4 เปลี่ยนแปลงวันฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในเข็มที่ 2 [ 1 ต.ค. 2564 ]13
5 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยทีี่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]29
6 การมอบอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี [ 9 ก.ค. 2564 ]19
7 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลฉวางให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 9 ก.ค. 2564 ]17
8 การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 9 ก.ค. 2564 ]18
9 การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล [ 9 ก.ค. 2564 ]17
10 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล [ 9 ก.ค. 2564 ]16
11 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 9 ก.ค. 2564 ]15
12 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง [ 9 ก.ค. 2564 ]12
13 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ก.ค. 2564 ]13
14 การแบ่งงานและมอบหมายงานภายในกองช่าง [ 9 ก.ค. 2564 ]14
15 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 ก.ค. 2564 ]12
16 การแบ่งงานและมอบหมายงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 9 ก.ค. 2564 ]12
17 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 9 ก.ค. 2564 ]11
18 การแบ่งงานและมอบหมายงานภายในกองการศึกษา [ 9 ก.ค. 2564 ]14
19 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 9 ก.ค. 2564 ]14
20 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน [ 9 ก.ค. 2564 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10