เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 154 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบาลตำบลฉวาง เปิดตลาดนัดวันเสาร์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 นี้ [ 3 ธ.ค. 2564 ]5
2 ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 1 ธ.ค. 2564 ]6
3 บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ในรอบที่ 2 [ 23 พ.ย. 2564 ]10
4 รับบัตรนัดฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบที่ 2 [ 17 พ.ย. 2564 ]11
5 ขอเชิญร่วมอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทง [ 17 พ.ย. 2564 ]10
6 ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉวาง [ 17 พ.ย. 2564 ]11
7 เทศบาลตำบลฉวางรับลงทะเบียนจำหน่ายสินค้า งานประเพณีลอยกระทง [ 15 พ.ย. 2564 ]8
8 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังและชี้แจงการประชาสัมพันธ์ งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม [ 15 พ.ย. 2564 ]7
9 ขอเชิญประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 14 ต.ค. 2564 ]14
10 เชิญพ่อค้าแม่ค้า ตลาดสดเทศบาลตำบลฉวาง เข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุก [ 13 ต.ค. 2564 ]16
11 มาตรการและแนวทางการจัดกิจกรรมงานประเพณสารทเดือนสิบ วัดวังม่วง [ 4 ต.ค. 2564 ]18
12 เปลี่ยนแปลงวันฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในเข็มที่ 2 [ 1 ต.ค. 2564 ]24
13 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยทีี่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]46
14 การมอบอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี [ 9 ก.ค. 2564 ]32
15 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลฉวางให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 9 ก.ค. 2564 ]30
16 การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 9 ก.ค. 2564 ]30
17 การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล [ 9 ก.ค. 2564 ]32
18 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล [ 9 ก.ค. 2564 ]28
19 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 9 ก.ค. 2564 ]29
20 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง [ 9 ก.ค. 2564 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8