เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลฉวาง ปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]12
2 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]8
3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง [ 3 ต.ค. 2565 ]8
4 หลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลา มาสาย ประกอบการกิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]8
5 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]9
6 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]9
7 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลือนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตห.ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรง ตห.สูงขึ้น (ฉ2) พ.ศ.2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]89
8 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]85
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]77
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]79
11 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ พ.ศ.2558 [ 31 ธ.ค. 2558 ]72
12 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 [ 31 ธ.ค. 2558 ]74
13 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 [ 31 ธ.ค. 2558 ]80
14 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 [ 31 ธ.ค. 2558 ]80
15 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 [ 31 ธ.ค. 2558 ]80
16 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 [ 31 ธ.ค. 2558 ]82
17 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2558 [ 31 ธ.ค. 2558 ]78
18 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 [ 30 ธ.ค. 2558 ]84
19 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 [ 10 ธ.ค. 2558 ]82
20 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 25 พ.ย. 2545 ]79