เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องตลาด พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]43
2 ประกาศ เรื่องเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]36
3 ประกาศ เรื่องเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]31
4 ประกาศ เรื่องเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]55
5 ประกาศ เรื่องเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]36
6 คําขอรบใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขภาพ [ 13 ม.ค. 2565 ]25
7 แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถำนที่จำหน่ายอาหารรหรือสสถานที่สะสมอาหาร [ 13 ม.ค. 2565 ]31
8 แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 ม.ค. 2565 ]29
9 คําขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร [ 13 ม.ค. 2565 ]34
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะของเทศบาลตำบลฉวาง [ 1 ต.ค. 2564 ]28
11 การรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน [ 7 ต.ค. 2563 ]29
12 เทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2543 [ 1 ต.ค. 2563 ]31
13 เทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543 [ 1 ต.ค. 2563 ]30
14 เทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2543 [ 1 ต.ค. 2563 ]35
15 เทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543 [ 1 ต.ค. 2563 ]33
16 แนวทางการปฏิบัติ / วิธีการจัดการขยะมูลฝอย [ 1 ต.ค. 2563 ]26