เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3 พ.ศ.2561 [ 12 ก.พ. 2563 ]36
2 ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับทีี่ 4 ) พ.ศ.2561 [ 11 ก.พ. 2563 ]36
3 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ 15 ม.ค. 2563 ]46
4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 15 ม.ค. 2563 ]42
5 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ 15 ม.ค. 2563 ]45
6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 15 ม.ค. 2563 ]40
7 พระราบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับทีี่ 5 พ.ศ.2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]38
8 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]37
9 ระเบีียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับทีี่ 3 พ.ศ.2543 [ 11 ธ.ค. 2562 ]39
10 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 [ 12 พ.ย. 2562 ]41
11 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 16 ต.ค. 2562 ]40
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล [ 10 ก.ย. 2562 ]42
13 ระเบียบว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรีี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุาการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล [ 9 เม.ย. 2562 ]39
14 กฎกะทรวง กำหนดกรณีการจัดวื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับทีี่ 2) พ.ศ.2561 [ 20 มี.ค. 2562 ]35
15 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]36
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 [ 12 ก.ย. 2561 ]41
17 พระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 [ 20 ธ.ค. 2560 ]40
18 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสีียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 12 ก.ค. 2560 ]37
19 ระเบีียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [ 14 เม.ย. 2558 ]41
20 การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา [ 20 พ.ค. 2556 ]36
 
หน้า 1|2