เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

สภาพทั่วไป

 
ลักษณะที่ตั้ง
              เทศบาลตำบลฉวางมีพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของหมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2
 
อาณาเขต
ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 บ้านกันละ ตำบลไม้เรียง
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 บ้านเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 บ้านคลองลุง ตำบลไสหร้า
ด้านทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งพลี ตำบลฉวาง
 
ประชากร
              ประชากรของเทศบาลตำบลฉวาง ณ เดือนมีนาคม 2551 มีประชากร จำนวน 2,752 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 1376 คน/ตารางกิโลเมตร มีจำนวนบ้านเรือน 1,175 หลังคาเรือน มี จำนวนประชากรทั้งหมด 2,752 คน แยกเป็น
ชาย 1,382 คน
หญิง 1,370 คน