เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายกันตพัฒน์ ชายเขียวบุญวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลฉวาง
โทร.081-9589896
นางนิตย์ธีรา อุ่ยสวัสดิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลฉวาง
โทร.092-6354082

นายสุเมศรว์ เสือทอง นางสุวรรณี เสือทอง นายอภิสิทธิ์ ฤทธิชัย นายพงศ์ภีระ ปิ่นทอง นายพงศ์ภีระ ปิ่นทอง
หัวหน้าสำนักปลัดฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษาฯ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.087-2787984 โทร.089-5930795 โทร.081-7192865 โทร.062-1964246 โทร.062-1964246
 นางมุกดา บัวสกัด นางสุวรรณี เสือทอง -ว่าง- นางสาวธรารัตน์ ศรีเชย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาฯ
 (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 นักบริหารงานสาธารณสุขฯ
โทร.081-7873219 โทร.089-5930795 โทร....................... โทร.087-2662220