เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


จากด้านซ้ายไปด้านขวา

1.นายศรุต  จันทรลักษณ์         
2.นายศักดิ์ชัย  เสริมบุตร           
3.นายมาโนช  ประดิษฐสาร           
4.นางสาวจินทนา  ขอประเสริฐ           
5.นายถาวร  จารีตดิลก          
6.นางสาวิตรี  เสนามิตร          
7.นายพลาวุฒิ  ฝอยทอง          
8.นายพูนพงศ์  กาญจนะ           
9.นายจิรวัฒน์  จารีตดิลก
ตำแหน่งพนักงานดับเพลิงปฏิบัติงานฯ
ตำแหน่งพนักงานดับเพลิงปฏิบัติงานฯ
ตำแหน่งพนักงานดับเพลิงปฏิบัติงานฯ
ตำแหน่งผช.จนท.ธุรการงานป้องกันฯ
ตำแหน่งรักษาการหัวหน้างานป้องกันฯ
ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ
ตำแหน่งพนักงานดับเพลิงปฏิบัติงานฯ
ตำแหน่งพนักงานดับเพลิงปฏิบัติงานฯ
ตำแหน่งผช.จพง.ป้องกันฯ