เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม

นายพงศ์ภีระ  ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร 062-1964246
นางมุกดา  บัวสกัด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร 081-7873219
-ว่าง-
นางกันยกร  โสมติด
นักวิชาการศึกษาฯ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน