เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม

นายพงศ์ภีระ  ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร 062-1964246
นางมุกดา  บัวสกัด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร 081-7873219
-ว่าง-
นางกันยกร  โสมติด
นักวิชาการศึกษาฯ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน