เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

กองคลัง

นางสุวรรณี  เสือทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 0895930795นางสุวรรณี  เสือทอง


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)


โทร 089-5930795


-ว่าง-
ว่าที่ ร้อยตรีหญิงทัศนีย์  สมคิด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน