เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

กองคลัง


จากด้านซ้ายไปด้านขวา

1.นางกัญจน์ภัสสรณ์  บุญมีชัย           
2.นางสาวขนิษฐาพร  หอมหวน           
3.นางสุวรรณี  เสือทอง               
4.นางชิดชนก  หอมเกตุ               
5.นางสาวพวงผกา  วรรณโน           
6.ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนีย์  สมคิด           
7.นายภูเรษ  สิขิวัฒน์

ตำแหน่งผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งผช.จพง.พัสดุ
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ตำแหน่งผอ.กองคลัง
ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
ตำแหน่งจพง.พัสดุ
ตำแหน่งพนง.ภาคสนามงานปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สิน