เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

สำนักปลัด


จากด้านซ้ายไปด้านขวา (แถวล่าง)

1.นางกัญจณ์รัชฐาณ์  สามัคคี
2.นางสาวพิศณ์สุภา  พิทักษ์วงศ์
3.นางสาวบุญศรี  รัตนมณี
4.นางมุกดา  บัวสกัด
5.นายกันตพัฒน์  ชายเขียวบุญวงศ์
6.นายสุเมศวร์  เสือทอง
7.นางกันลิกา  นวลใย
8.นางสาวบูรณิมา  ชินราช
9.นางสุจิตต์  อภัยพันธ์
ตำแหน่งผช.นักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่งผช.นักทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งผช.จนท.ธุรการสำนักปลัดเทศบาล
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลฉวาง
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ตำแหน่งผช.นักพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งผช.นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
จากด้านซ้ายไปด้านขวา (แถวบน)

1.นายสุบรรณ  บวดขุนทด
2.นายอลังก์สิริ  ศรีรัตน์
3.นายจรูญฤทธิ์  กมัญฑา
4.นายภัทราวุธ  พิบูลย์
5.นายกิตติกร  เกื้อกูล

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งนิติกร
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร