เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

หัวหน้าส่วนราชการ

นายกันตพัฒน์ ชายเขียวบุญวงค์
ปลัดเทศบาล
นางนิตย์ธีรา   อุ่ยสวัสดิ์
รองปลัดเทศบาล

นายสุเมศวร์ เสือทอง
-ว่าง-
นายกิติพงษ์  อภัยพันธ์ 
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพงศ์ภีระ ปิ่นทอง
นายพงศ์ภีระ ปิ่นทอง
 นายถาวร  จารีตดิลก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาการหัวหน้างานป้องกันฯ