เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายอัษฎา  ณ นคร
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + 089-2916127
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th
 
  ชื่อ + นายกันตพัฒน์ ชายเขียวบุญวงค์
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 081-9589396
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th
   
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 075-480279
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th
 
  ชื่อ + นายสุเมศวร์ เสือทอง
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 075-480279
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th
 
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 075-480279
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th
 
  ชื่อ + นายกิติพงษ์  อภัยพันธ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 075-480279
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th
 
  ชื่อ + นายพงศ์ภีระ ปิ่นทอง
  ตำแหน่ง +
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 075-480279
  อีเมล์ +  admin@chawangcity.go.th
 
  ชื่อ + นายพงศ์ภีระ ปิ่นทอง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 075-480279
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th