เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดฯหรือ ก.บ.จ.นศ. ครั้งที่ 5/2566


#นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดฯหรือ ก.บ.จ.นศ. ครั้งที่ 5/2566

- วานนี้ (12 กันยายน 2566) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดฯหรือ ก.บ.จ.นศ. ครั้งที่ 5/2566 โดยได้รับเกียรติจากนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566-2570)ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 20 ปี โดยได้มีการทบทวนเป้าหมายการพัฒนา นิยามเป้าหมายการพัฒนา จุดยืนการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาเพื่อให้แผนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และได้รวบรวมโครงการที่เสนอมาจากส่วนราชการ ซึ่งมาจากความต้องการของพื้นที่ และขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาของจังหวัด รวมทั้งข้อมูลความคิดเห็นและการเสนอโครงการในแผนพัฒนาจังหวัดจากการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบรรจุลงในแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) และบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีโครงการที่เสนองบพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งสิ้น 54 โครงการ งบประมาณ 767,315,700 บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่เกินกรอบ 2 เท่า ของกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัด เบื้องต้นผู้ว่าราชการนครศรีธรรมราชได้แนะนำการเสนอโครงการปีงบประมาณ 2568 เพิ่มเติมบางประเด็น คือ 1.กิจกรรมสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน โดยเฉพาะการจัด Events ในแต่ละเดือนโดยกิจกรรม 5 F เพราะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มาก ช่วงที่ผ่านมาเติบโตถึง 15 เปอร์เซ็นต์

2.กิจกรรมด้านการเกษตร ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้

3.กิจกรรมด้านการสร้างความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว

4.กิจกรรมการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.กิจกรรมด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติด ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดนำร่อง โดยใช้เงินบริจาคไปแล้ว กว่า 500 คน ซึ่งได้ผลดีมากทำให้สังคมสงบสุขไปมาก

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#ฉวางพลังใหม่

#pr.chawang 13/09/66

2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-11