เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565


#การประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

- วานนี้ (14 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศุภชัย ธราพร ประธานสภาเทศบาลตำบลฉวาง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีระเบียบวาระในการประชุมเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลฉวาง พิจารณา ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่

- ญัตติ การขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลฉวาง

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสายชลประเวศ

มติที่ประชุม เห็นชอบ 7 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสายดำรงฤทธิ์

มติที่ประชุม เห็นชอบ 6 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสายภักดิราษฎร์

มติที่ประชุม เห็นชอบ 8 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#ฉวางพลังใหม่

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 15/09/65

2022-09-15
2022-09-15
2022-09-14
2022-09-06
2022-09-02
2022-09-01
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-27
2022-08-24