วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๗๐๓๗ นศ พร้อมติดตั้ง ) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจรกระจกโค้ง ไฟกระพริบโซลาร์เซลล์ และป้ายเตือนไฟกระพริบโรงเรียน (สำนักปลัดเทศบาลตำบลฉวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๑-๗๐๓๗ นศ จำนวน ๕ รายการ (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๒๗๑ นศ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลโครงไม้ห้ามทิ้งขยะฯและป้ายห้ามบุคคลภายนอกมาทิ้งสุนัขและแมวบริเวณวัด จำนวน ๑๐ ป้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเอนกประสงค์(โต๊ะจัดเลี้ยง) จำนวน ๒๐ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบลำโพงไซเรนรถพยาบาล หมายเลขทะเบียน บร ๙๒๑๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายตัวอักษรฉลุพลาสวูด จำนวน ๔ ป้าย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายอะคริลิคติดสติ๊กเกอร์ตัด จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง