เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
การรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องสำหรับการฌาปนกิจศพ
แบบคำร้องขอรับ บริการ เก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
แบบคำร้องขอถังขยะ
องค์ความรู้เทศบาลตำบลฉวาง
คู่มือประชาชน
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ + นายสุทธิ์พันธ์ ฤทธิรุตม์
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + 075-480279
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th
 
  ชื่อ + นายกันตพัฒน์ ชายเขียวบุญวงค์
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาบล
  โทรศัพท์ + 075-480279
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th
   
  ชื่อ + นายณฤเบศวร์ อ่าวสกุล
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 075-480279
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th
 
  ชื่อ + นายสุเมศวร์ เสือทอง
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 075-480279
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th
 
  ชื่อ + นางสุวรรณี  เสือทอง
  ตำแหน่ง + รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 075-480279
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th
 
  ชื่อ + นายกิติพงษ์  อภัยพันธ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 075-480279
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th
 
  ชื่อ + นายกรีรัตน์  อุปลา
  ตำแหน่ง +
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  โทรศัพท์ + 075-480279
  อีเมล์ +  admin@chawangcity.go.th
 
  ชื่อ + นายพงศ์ภีระ ปิ่นทอง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 075-480279
  อีเมล์ + admin@chawangcity.go.th