เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


งานสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป


     ด้วยเทศบาลตำบลฉวางได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป รู้รักสามัคคีเพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอฉวาง
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12